SQL در مقابل پایگاه داده NOSQL : تفاوت چیست؟

 • توانایی تعریف دقیق رابطه ها
 • شماتیک در طول زمان چندان تغییر نمیکند
 • از دید دسترسی اطلاعاتی، نیازمندیهای زیر وجود دارد
 • سازگاری: هر خواندن دیتا، باید جدیدترین دیتا را بازگرداند
 • اکثر مواقع، کل رکورد خوانده میشود
 • خواندن و دسترسی به دیتا در چند جدول متداول است

  برای اینگونه نرم افزار دو گونه دیتابیس به نظرمی تواند به این مسئله کمک کند:

  • دیتابیسهای ستون گرا به شما کمک میکند تا ساختار را تعریف کنید. اگر لازم باشد، میتوان آن را در طول زمان تغییر داد.
  • دیتابیسهای سند گرا به شما کمک میکند تا »View» بسازید یا »Join »را پیاده سازی کنید

  برای نرم افزارهای تراکنش گرا، NoSQL دارای محدودیتهای زیر است:

  • عدم توانایی تعریف روابط
  • نبود تراکنشها
  • عدم وجود خصوصیت ACID
  • اکثر NoSQL ها قدرت خود را در یک سیستم نشان نمیدهند
  • عدم وجود دستورات JOIN

  نتیجه برای اینگونه نرم افزارها، RDBMS ها انتخاب بهتری هستند.